Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại được trong một dung dịch?

Câu 223827: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại được trong một dung dịch?

A. NaOH và ZnCl2.

B. HCl và NaOH.

C. FeCl2 và KOH.

D. NaOH và KCl.

Câu hỏi : 223827

Phương pháp giải:

Điều kiện để các chất cùng tồn tại trong một dung dịch là chúng không được phản ứng với nhau.

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  NaOH không phản ứng với KCl nên có thể tồn tại trong cùng một dung dịch. Các cặp chất khác phản ứng với nhau theo các PTHH:

  2NaOH + ZnCl2 → Zn(OH)2 + 2NaCl

  HCl + NaOH → NaCl + H2O

  FeCl2 + 2KOH → Fe(OH)2 + 2KCl

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com