Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

  

Câu 223838: Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?


  

A. CH3COOH, CH3COO-, H+.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. H+, CH3COO-.

Câu hỏi : 223838

Phương pháp giải:

Viết phương trình điện li của CH3COOH từ đó xác định thành phần của dung dịch (bỏ qua sự phân li của H2O).

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình phân li của CH3COOH: CH3COOH \rightleftharpoons CH3COO- + H+

  Vậy dung dịch CH3COOH nếu bỏ qua sự phân li của nước gồm có: 

  CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com