`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là:

Câu 223954: Khi clo hóa metan thu được một sản phẩm thế chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của sản phẩm là:

A. CH3Cl.

B. CH2Cl2.

C. CHCl3.

D. CCl4.

Câu hỏi : 223954
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt công thức của dẫn xuất là: CH4-xClx

  \(\% {m_{Cl}} = \frac{{35,5x}}{{34,5x + 16}}.100\%  = 89,12\%  \to x = 3\)

  Vậy dẫn xuất halogen đó là CHCl3.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com