`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỉ khối so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

Câu 223961: Ankan Y phản ứng với brom tạo ra 2 dẫn xuất monobrom có tỉ khối so với H2 bằng 61,5. Tên của Y là:

A. butan.

B. propan.

C. isobutan.

D. 2-metylbutan.

Câu hỏi : 223961

Phương pháp giải:

Đặt công thức dẫn xuất monobrom là CnH2n+1Br. Dựa vào dữ kiện tỉ khối của dẫn xuất so với H2 để suy ra giá trị của n.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt công thức dẫn xuất monobrom là CnH2n+1Br.

  => M = 14n + 81 = 123 => n = 3 => C3H(propan)

  Đáp án B  

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com