Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 400C (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là:

Câu 223989: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở 400C (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là:

A. CH3CHBrCH=CH2.

B. CH2BrCH2CH=CH2.

C. CH3CH=CHCH2Br.

D. CH3CH=CBrCH3.

Câu hỏi : 223989

Phương pháp giải:

Phản ứng cộng vào buta-1,3-đien:


+ Ở -80oC ưu tiên cộng 1,2.


+ Ở 40oC ưu tiên cộng 1,4.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng cộng vào buta-1,3-đien:

  + Ở -80oC ưu tiên cộng 1,2.

  + Ở 40oC ưu tiên cộng 1,4.

  Vậy: CH2=CH-CH=CH2 + HBr \(\xrightarrow[1:1]{40^oC}\) CH3-CH=CH-CH2Br

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com