`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được axetilen?

Câu 224008: Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được axetilen?

A. Ag2C2.

B. CH4.

C. Al4C3.

D. CaC2.

Câu hỏi : 224008
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các chất điều chế trực tiếp được C2H2:

  Ag2C2 + 2HCl → 2AgCl + C2H2

  2CH4 \(\xrightarrow[{lam\,lanh\,nhanh}]{{{{1500}^o}C}}\) C2H2 + 3H2

  CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com