Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken chỉ thu được 2 ancol. X gồm

Câu 224011: Hiđrat hóa hỗn hợp X gồm 2 anken chỉ thu được 2 ancol. X gồm

A. CH2=CH2 và CH2=CHCH3.

B. CH2=CH2 và CH3CH=CHCH3.

C. CH3CH=CHCH3 và CH2=CHCH2CH3.

D. B hoặc C.

Câu hỏi : 224011

Phương pháp giải:

Xác định sản phẩm cộng của mỗi anken từ đó chọn được phương án thỏa mãn đề bài.

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. CH2=CH2 → CH3-CH2-OH

       CH2=CHCH3 → CH3-CH(OH)-CH3 và HO-CH2-CH2-CH3

  => 3 ancol: CH3-CH2-OH; CH3-CH(OH)-CH3 và HO-CH2-CH2-CH3

  B. CH2=CH2 → CH3-CH2-OH

      CH3CH=CHCH3 → CH3CH2-CH(OH)-CH3

  => 2 ancol: CH3-CH2-OH; CH3CH2-CH(OH)-CH3

  C. CH3CH=CHCH3 → CH3CH2-CH(OH)-CH3

      CH2=CHCH2CH3 → CH3-CH(OH)-CH2-CH3 và HOCH2-CH2-CH2-CH3

  => 2 ancol: CH3-CH(OH)-CH2-CH3 và HOCH2-CH2-CH2-CH3

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com