Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho 27,6 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Ag tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thấy thoát ra 5,6 lít khí ở đktc. Thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

Câu 224276:  Cho 27,6 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg và Ag tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thấy thoát ra 5,6 lít khí ở đktc. Thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là:

A. 21,74% và 78,26%                                                  

B. 78,26% và 21,74%

                                               

C. 88, 04% và 11,96%   

D.  11,96% và 88, 04%

Câu hỏi : 224276

Phương pháp giải:

Phương pháp :


Mg +2HCl → MgCl2  +H2

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Hướng dẫn giải

  Đặt số mol của Mg và Ag lần lượt là x và y mol → mhh = 24x +108y=27,6(g)(1)

  Số mol khí H2 thoát ra là : 0,25 = x (2)

  Giải (1) và (2) → x =0,25 và y =0,2 mol

  Thành phần % từng kim loại trong hỗn hợp là :

  \begin{array}{l} \% Mg = \frac{{0,25.24}}{{27,6}}.100\% = 21,74\% \\ \% Ag = 100\% - 21,74\% = 78,26\% \end{array} 

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com