`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một khu rừng có trữ lượng gỗ là 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có bao nhiêu mét khối?

Câu 226019: Một khu rừng có trữ lượng gỗ là 4.105 mét khối. Biết tốc độ sinh trưởng của các cây ở khu rừng đó là 4% mỗi năm. Hỏi sau 5 năm, khu rừng đó sẽ có bao nhiêu mét khối?

A. \({4.10^5}{\left( {0,04} \right)^5}\)               

B. \({4.10^5}{\left( {1,4} \right)^5}\)                   

C. \({4.10^5}{\left( {1,04} \right)^5}\)           

D. \(4.{\left( {10,4} \right)^5}\)

Câu hỏi : 226019

Phương pháp giải:

+) Gọi \({u_n}\) là trữ lượng gỗ của khu rừng sau n năm ta có \({u_{n + 1}} = {u_n} + {u_n}.r = {u_n}\left( {1 + r} \right),n \in N\)


+) Tìm số hạng tổng quát của u­n.


+) Tính u5.

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt \({u_0} = {4.10^5}\) và r = 4% = 0,04.

  Gọi un là trữ lượng gỗ của khu rừng sau năm thứ n.

  Khi đó ta có \({u_{n + 1}} = {u_n} + {u_n}.r = {u_n}\left( {1 + r} \right),n \in N\)

  Suy ra (u) là cấp số nhân với số hạng đầu tiên là u0 và công bội q = 1 + r.

  Do đó số hạng tổng quát của cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\) là \({u_n} = {u_0}{\left( {1 + r} \right)^n}\)

  Sau 5 năm trữ lượng gỗ của khu rừng đó là \({u_5} = {u_1}{q^4} = {u_0}{q^5} = {4.10^5}{\left( {1 + 0,04} \right)^5} = 4.{10}^5.{\left( {10,4} \right)^5}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com