Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \({{u}_{n}}=\dfrac{1-4n}{5n}\). Khi đó \(\lim {{u}_{n}}\) bằng?

Câu 226135: Cho \({{u}_{n}}=\dfrac{1-4n}{5n}\). Khi đó \(\lim {{u}_{n}}\) bằng?

A. \(\dfrac{1}{5}.\)

B. \(-\dfrac{4}{5}.\)

C.  \(\dfrac{4}{5}.\)

D.  \(-\dfrac{1}{5}.\)

Câu hỏi : 226135

Phương pháp giải:

Chia cả tử mẫu của phân thức cho n.

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\lim {{u}_{n}}=\lim \dfrac{1-4n}{5n}=\lim \dfrac{\dfrac{1}{n}-4}{5}=\dfrac{-4}{5}=-\dfrac{4}{5}.\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com