Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho \({{u}_{n}}=\frac{{{n}^{2}}-3n}{1-4{{n}^{3}}}\).  Khi đó \(\lim {{u}_{n}}\)bằng?

Câu 226137: Cho \({{u}_{n}}=\frac{{{n}^{2}}-3n}{1-4{{n}^{3}}}\).  Khi đó \(\lim {{u}_{n}}\)bằng?

A. \(0.\)                                       

B.  \(-\frac{1}{4}.\)                                 

C. \(\frac{3}{4}.\)                                             

D.    \(-\frac{3}{4}.\)

Câu hỏi : 226137

Phương pháp giải:

Chia cả tử mẫu của phân thức cho \({{n}^{3}}\).

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\lim {{u}_{n}}=\lim \frac{{{n}^{2}}-3n}{1-4{{n}^{3}}}=\lim \frac{\frac{1}{n}-\frac{3}{{{n}^{2}}}}{\frac{1}{{{n}^{3}}}-4}=\frac{0}{-4}=0.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com