Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giới hạn \(\lim \left( \sqrt{{{n}^{2}}-n}-n \right)\)bằng?

Câu 226145: Giới hạn \(\lim \left( \sqrt{{{n}^{2}}-n}-n \right)\)bằng?

A.  \(-\infty .\)                 

B. \(-\frac{1}{2}.\)                                 

C. \(0.\)                                       

D.

\(+\infty .\)


Câu hỏi : 226145

Phương pháp giải:

- Nhân liên hợp,


- Chia cả tử mẫu của phân thức cho n.

 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}
  \lim \left( {\sqrt {{n^2} - n} - n} \right) = \lim \frac{{\left( {\sqrt {{n^2} - n} - n} \right).\left( {\sqrt {{n^2} - n} + n} \right)}}{{\sqrt {{n^2} - n} + n}} = \lim \frac{{{n^2} - n - {n^2}}}{{\sqrt {{n^2} - n} + n}} = \lim \frac{{ - n}}{{\sqrt {{n^2} - n} + n}}\\
  = \lim \frac{{ - 1}}{{\sqrt {1 - \frac{1}{n}} + 1}} = \frac{{ - 1}}{2} = - \frac{1}{2}.
  \end{array}\)

  Chọn B. 

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com