Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho dãy số \(({{u}_{n}})\)xác định bởi  \(\left\{ \begin{align}  & u_{1}=1 \\ & {{u}_{n+1}}=\sqrt{{{u}_{n}}\left( {{u}_{n}}+1 \right)\left( {{u}_{n}}+2 \right)\left( {{u}_{n}}+3 \right)+1},\,\,\left( n\ge 1 \right) \end{align} \right.\,\,\). Đặt \({{v}_{n}}=\sum\limits_{i=1}^{n}{\frac{1}{{{u}_{i}}+2}}\). Tính \(\lim {{v}_{n}}\)bằng?

Câu 226169: Cho dãy số \(({{u}_{n}})\)xác định bởi  \(\left\{ \begin{align}  & u_{1}=1 \\ & {{u}_{n+1}}=\sqrt{{{u}_{n}}\left( {{u}_{n}}+1 \right)\left( {{u}_{n}}+2 \right)\left( {{u}_{n}}+3 \right)+1},\,\,\left( n\ge 1 \right) \end{align} \right.\,\,\). Đặt \({{v}_{n}}=\sum\limits_{i=1}^{n}{\frac{1}{{{u}_{i}}+2}}\). Tính \(\lim {{v}_{n}}\)bằng?

A. \(+\infty .\)                            

B.   \(0.\)                                       

C.  \(\frac{1}{2}.\)                                               

D. \(1.\) 

Câu hỏi : 226169

Phương pháp giải:

- Biến đổi, rút gọn biểu thức\({{v}_{n}}\) rồi tính giới hạn.

 • Đáp án : C
  (22) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({{u}_{2}}=\sqrt{1.2.3.4+1}=5,\,\,{{u}_{n}}>0,\,\,\forall n=1;2;...\)

  Ta có:

  \(\begin{align}  & {{u}_{n+1}}=\sqrt{{{u}_{n}}\left( {{u}_{n}}+1 \right)\left( {{u}_{n}}+2 \right)\left( {{u}_{n}}+3 \right)+1}=\sqrt{\left( u_{n}^{2}+3{{u}_{n}} \right)\left( u_{n}^{2}+3{{u}_{n}}+2 \right)+1} \\ & =\sqrt{{{\left( u_{n}^{2}+3{{u}_{n}} \right)}^{2}}+2\left( u_{n}^{2}+3{{u}_{n}} \right)+1}=\sqrt{{{\left( u_{n}^{2}+3{{u}_{n}}+1 \right)}^{2}}}=u_{n}^{2}+3{{u}_{n}}+1 \\ & \Rightarrow {{u}_{n+1}}+1=u_{n}^{2}+3{{u}_{n}}+2=\left( {{u}_{n}}+1 \right)\left( {{u}_{n}}+2 \right) \\ & \Rightarrow \frac{1}{{{u}_{n+1}}+1}=\frac{1}{\left( {{u}_{n}}+1 \right)\left( {{u}_{n}}+2 \right)}=\frac{1}{{{u}_{n}}+1}-\frac{1}{{{u}_{n}}+2} \\ & \Rightarrow \frac{1}{{{u}_{n}}+2}=\frac{1}{{{u}_{n}}+1}-\frac{1}{{{u}_{n+1}}+1} \\\end{align}\)

  Do đó: \({{v}_{n}}=\sum\limits_{i=1}^{n}{\frac{1}{{{u}_{i}}+2}=}\sum\limits_{i=1}^{n}{\left( \frac{1}{{{u}_{i}}+1}-\frac{1}{{{u}_{i+1}}+1} \right)=\frac{1}{{{u}_{1}}+1}-\frac{1}{{{u}_{n+1}}+1}=\frac{1}{2}-\frac{1}{{{u}_{n+1}}+1}}\)

  Xét hiệu \({{u}_{n+1}}-{{u}_{n}}=u_{n}^{2}+3{{u}_{n}}+1-{{u}_{n}}={{\left( {{u}_{n}}+1 \right)}^{2}}>0\Rightarrow \left( {{u}_{n}} \right)\) là dãy tăng.

  Giả sử \(\lim {{u}_{n+1}}=\lim {{u}_{n}}=a>0\Rightarrow a={{a}^{2}}+3a+1\Rightarrow {{a}^{2}}+2a+1=0\Leftrightarrow a=-1\,\,\left( ktm \right)\Rightarrow \lim {{u}_{n}}=+\infty \) 

  \(\Rightarrow \lim {{v}_{n}}=\frac{1}{2}-\frac{1}{{{u}_{n+1}}+1}=\frac{1}{2}-0=\frac{1}{2}.\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com