Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \left( { - {x^3} + {x^2} - x + 2} \right)\)  bằng:

Câu 227168: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \left( { - {x^3} + {x^2} - x + 2} \right)\)  bằng:

A. \(1\)

B.  \( + \infty \) 

C. 0

D. \( - \infty \)

Câu hỏi : 227168

Phương pháp giải:

Sử dụng MTCT

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Nhập hàm số \( - {x^3} + {x^2} - x + 2\): , nhấn phím [CALC], chọn \(x =  - {10^{10}}\) ta được kết quả \( \Rightarrow \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \left( { - {x^3} + {x^2} - x + 2} \right) =  + \infty \)

  Chọn B.  

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com