`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} \frac{{{x^2} - 4x + 3}}{{{x^2} - 9}}\)bằng?

Câu 227532: Tính \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} \frac{{{x^2} - 4x + 3}}{{{x^2} - 9}}\)bằng?

A. \(\frac{1}{5}.\)                                  

B. \(\frac{2}{5}.\)                     

C.   \(\frac{1}{2}.\)                                 

D. \(\frac{1}{3}.\)  

Câu hỏi : 227532

Phương pháp giải:

- Rút gọn phân thức.


- Khử dạng \(\frac{0}{0}\). 

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 3} \frac{{{x^2} - 4x + 3}}{{{x^2} - 9}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 3} \frac{{(x - 1)(x - 3)}}{{(x - 3)(x + 3)}} = \mathop {\lim }\limits_{x \to 3} \frac{{x - 1}}{{x + 3}} = \frac{{3 - 1}}{{3 + 3}} = \frac{1}{3}.\)

  Chọn: D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com