Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm dạng lũy thừa với số mũ hữa tỷ của biểu thức \(\sqrt[3]{{{a}^{5}}\sqrt[4]{a}}\) với \(a>0\).

Câu 228133: Tìm dạng lũy thừa với số mũ hữa tỷ của biểu thức \(\sqrt[3]{{{a}^{5}}\sqrt[4]{a}}\) với \(a>0\).

A.  \({{a}^{\frac{7}{4}}}\).                    

B.  \({{a}^{\frac{1}{4}}}\).                    

C.   \({{a}^{\frac{4}{7}}}\).                   

D.  \({{a}^{\frac{1}{7}}}\).

Câu hỏi : 228133

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức \(\sqrt[n]{{{a}^{m}}}={{a}^{\frac{m}{n}}}={{\left( {{a}^{m}} \right)}^{\frac{1}{n}}},{{a}^{m}}.{{a}^{n}}={{a}^{m+n}}\) (\(a>0\)).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có \(\sqrt[3]{{{a}^{5}}\sqrt[4]{a}}=\sqrt[3]{{{a}^{5}}.{{a}^{\frac{1}{4}}}}=\sqrt[3]{{{a}^{5+\frac{1}{4}}}}=\sqrt[3]{{{a}^{\frac{21}{4}}}}={{a}^{\frac{21}{12}}}={{a}^{\frac{7}{4}}}\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com