`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong phòng thí nghiệm có 1 lớp học có 6 nhóm học sinh cần điều chế O2 từ hóa chất KClO3 để làm thí nghiệm. Mỗi nhóm cần thu 2 bình khí oxi, mỗi bình chứa 280 ml. Khối lượng KClO3 cần dùng là bao nhiêu? Biết các khí đo được ở đktc.

Câu 229391: Trong phòng thí nghiệm có 1 lớp học có 6 nhóm học sinh cần điều chế O2 từ hóa chất KClO3 để làm thí nghiệm. Mỗi nhóm cần thu 2 bình khí oxi, mỗi bình chứa 280 ml. Khối lượng KClO3 cần dùng là bao nhiêu? Biết các khí đo được ở đktc.

A. 2,04 gam                            

B. 12,25 gam                           

C. 18,375 gam                       

D. 21,75 gam

Câu hỏi : 229391

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH:  2KClO3  \overset{t^{o}}{\rightarrow}2KCl +3 O2

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\eqalign{
  & 2KCl{O_3}\buildrel {{t^0}} \over
  \longrightarrow 2KCl + 3{O_2} \uparrow \cr
  & 0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,15\,\,\,\,(mol) \cr} \)

  nO2 =6 . 2 . 0,28 :22,4 =0,15 mol

  Theo PTHH nKClO3 = 0,1 mol → mKClO3 = 12,25 g

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Đào Như Ngọc em vẫn chưa hiểu rõ bài này ak giảng lại giúp em với ? và
   tại sao ra đc 0,28 vậy ạ ? giúp em PTHH là gì trong trường hợp này ạ
   Thích Trả lời 04/02/2020 21:01 Tỉ lệ đúng 76 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com