Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.

Câu 229461:

A. athlete

B. appreciate

C. wrestling

D. freestyle

Câu hỏi : 229461

Phương pháp giải:

Kiến thức: phát âm "-e"

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  A. athlete /'æθli:t/

  B. appreciate /ə'pri:ʃieit/

  C. wrestling /'resliɳ/

  D. freestyle /'fri:stail/

  Âm “e” trong từ “wrestling” phát âm là /i:/, trong các từ còn lại là /e/.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com