Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chủ trương đổi mới của Đai hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VI (1986) là gì?

Câu 231873: Chủ trương đổi mới của Đai hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VI (1986) là gì?

A. Ưu tiên phát triển công nghiêp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiêp và công nghiêp nhẹ.

B. Thực hiên công nghiêp hóa, hiên đại hóa đất nước

C. Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường

D. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phân theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Câu hỏi : 231873
  • Đáp án : D
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com