Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trộn 300ml dung dịch có pH = 2 gồm HCl và HNO3với 300ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 600 ml dung dịch có pH = 11. Giá trị của a là:

Câu 232619: Trộn 300ml dung dịch có pH = 2 gồm HCl và HNO3với 300ml dung dịch NaOH nồng độ a (mol/l) thu được 600 ml dung dịch có pH = 11. Giá trị của a là:

A. 0,012

B. 0,021

C. 0,018

D.  0,024

Câu hỏi : 232619

Phương pháp giải:

+ Tính ∑nH+ ;


+ pH >7 => dư bazơ


+ pH = x => [H+] = 10-x


+ Viết phương trình ion rút gọn: H+    +          OH-     →        H2O


+  Tính toán theo phương trình

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  pH = 11 => OH- dư sau phản ứng => pOH =3

   \( =  > {{\text{[O}}{{\text{H}}^{\text{ - }}}{\text{]}}_{{\text{sau}}}}{\text{ = 1}}{{\text{0}}^{{\text{ - 3}}}}{\text{ = }}\frac{{{n_{O{H^ - }sau}}}}{{{V_{sau}}}}\)

   => nOH- sau = Vsau . [OH-] = 10-3. 0,6= 0,0006 = 6.10-4 (mol)

  pH = 2 => [H+]= 10-2 = 0,01M => nH+= 0,3 . 0,01= 0,003

  nOH- = 0,3.a

  H+  OH→ H2O

  Ban đầu:   0,003      0,3.a

  Phản ứng: 0,003       0,003

  Sau:           0           0,3.a-0,003

  nOH- sau= 6.10-4 = 0,3a -0,003 => a=0,012M

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com