Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dụng nào sau đây không có trong “Trật tự hai cực Ianta”

 

Câu 235988: Nội dụng nào sau đây không có trong “Trật tự hai cực Ianta”


 

A.  Trật tự thế giới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

B. Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta.

C. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế.

D. Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác.

Câu hỏi : 235988

Phương pháp giải:

suy luận.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án A: Trật tự thế giới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai. (1945-1947)

  Đáp án B: Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta (từ những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là trật tự hai cực Ianta.

  Đáp án CLiên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế (Liên Xô và Mĩ đại diện cho hai phe đối lập là Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa)

  - Đáp án DLiên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác. (đến sau khi Liên Xô sụp đổ và xuất hiện xu thế hòa bình hợp tác cùng phát triển mới chuyển sang đối thoại hợp tác).

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com