`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là :

Câu 239410: Phản ứng este hóa giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành sản phẩm có tên gọi là :

A. etyl axetat

B. axyl axetat  

C.  axetyl axetat     

D. metyl axetat 

Câu hỏi : 239410
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  CH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5 + H2O

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com