Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = {x^4} - 2{m^2}{x^2} + 2m + 1\) và có đồ thị \({C_m}\). Tập tất cả các giá trị của tham số m để tiếp tuyến của đồ thị \(\left( {{C_m}} \right)\) tại giao điểm của \(\left( {{C_m}} \right)\) với đường thẳng \(d:\,\,x = 1\) song song với đường thẳng \(y =  - 12x + 4\) là :

Câu 240890: Cho hàm số \(y = {x^4} - 2{m^2}{x^2} + 2m + 1\) và có đồ thị \({C_m}\). Tập tất cả các giá trị của tham số m để tiếp tuyến của đồ thị \(\left( {{C_m}} \right)\) tại giao điểm của \(\left( {{C_m}} \right)\) với đường thẳng \(d:\,\,x = 1\) song song với đường thẳng \(y =  - 12x + 4\) là :

A. \(m = 0\) 

B. \(m = 1\) 

C. \(m =  \pm 2\)

D. \(m =  3\)

Câu hỏi : 240890

Phương pháp giải:

Gọi \(M = \left( {{C_m}} \right) \cap \left( {x = 1} \right)\), tìm tọa độ điểm M.


Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M song song với đường thẳng \(y =  - 12x + 4 \Rightarrow y'\left( {{x_M}} \right) =  - 12\)

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi x = 1 ta có \(y = 1 - 2{m^2} + 2m + 1 =  - 2{m^2} + 2m + 2 \Rightarrow \left( {{C_m}} \right) \cap \left( {x = 1} \right) = M\left( {1; - 2{m^2} + 2m + 2} \right)\)

  Ta có : \(y' = 4{x^3} - 4{m^2}x \Rightarrow y'\left( 1 \right) = 4 - 4{m^2}\)

  Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M song song với đường thẳng \(y =  - 12x + 4\)

  \( \Leftrightarrow y'\left( 1 \right) =  - 12 \Leftrightarrow 4 - 4{m^2} =  - 12 \Leftrightarrow 4{m^2} = 16 \Leftrightarrow m =  \pm 2\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Benjamin cô ơi e kh hiểu chỗ Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M song song với đường thẳng
   y 12x 4 rồi sao mà cho 2 cái = nhau được vậy ạ
   Thích Trả lời 25/05/2020 15:59 Tỉ lệ đúng 70 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com