Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress.

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress.

Câu 1:

A. measurement        =

B. information     

C. economic  

D. engineer

Câu hỏi : 241812

Phương pháp giải:

Trọng âm từ có 3 và 4 âm tiết

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  measurement /'meʤəmənt/

  information /,infə'meinʃn/

  economic /,i:kə'nɔmik/

  engineer /,endʤi'niə/

  Đáp án A có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 3.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:

A. facilities                

B.  particular  

C. inhabitant   

D. governmental

Câu hỏi : 241813

Phương pháp giải:

Trọng âm từ có 4 âm tiết

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  facilities /fə'silitiz/

  particular /pə'tikjulə/

  inhabitant /in'hæbitənt/

  governmental /,gʌvən'mentl/

  Đáp án D có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ 2.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com