Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest 

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest 

Câu 1:

A. bicycle 

B. typical 

C. family

D. cyclist

Câu hỏi : 242680

Phương pháp giải:

Cách phát âm “y”

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  bicycle /'baisikl/

  typical /'tipikl/

  family /ˈfæm.əl.i/

  cyclist /'saiklist/

  Đáp án D có phần gạch chân đọc là /ai/, các đáp án còn lại đọc là /i/

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • nguyễn tiến sơn family ở đây âm i đọc là ơ chứ ạ? trên các trình dịch tiếng anh như oxford và google dịch đều đọc là âm ơ chứ ko phải là i
   Thích Trả lời 30/11/2020 09:45 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Phạm Triệu Vy em chưa hiểu lắm có thể giảng lại giúp em đc ko
   Thích Trả lời 29/02/2020 13:03 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 2:

A. appeal      

B. teapot    

C.  reason   

D. peasant

Câu hỏi : 242681

Phương pháp giải:

Cách phát âm “ea”

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  appeal /ə'pi:l/

  teapot /'ti:pɔt/

  reason /'ri:zn/

  peasant /'pezənt/

  Đáp án D có phần gạch chân đọc là /e/, các đáp án còn lại đọc là /i:/

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lê Hương Giang đè bài sai rồi kìa
   Thích Trả lời 15/09/2018 21:05 Tỉ lệ đúng 61 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 3:

A. ready 

B. people  

C. three    

D. field

Câu hỏi : 242682

Phương pháp giải:

Cách phát âm “ea”

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  ready /'redi/

  people /'pi:pl/

  three /θri:/

  field /fi:ld/

  Đáp án A có phần gạch chân đọc là /e/, các đáp án còn lại đọc là /i:/

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Khang Huy Do Đáp án A mới đúng
   Thích Trả lời 16/08/2018 19:19 Tỉ lệ đúng 43 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 4:

A. become          

B.  list      

C.  immediately  

D. pretty

Câu hỏi : 242683

Phương pháp giải:

Cách phát âm “a”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  become /bi'kʌm/

  list /list/

  immediately /i'mi:djətli/

  pretty /'priti/

  Đáp án C có phần gạch chân đọc là /i:/, các đáp án còn lại đọc là /i/

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 5:

A. bit            

B.  literature  

C. decisive   

D. fifty 

Câu hỏi : 242684

Phương pháp giải:

Cách phát âm “a”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  bit /bit/

  literature   /'litəritʃə/

  decisive /di'saisiv/

  fifty /'fifti/

  Đáp án C có phần gạch chân đọc là /ai/, các đáp án còn lại đọc là /i/

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com