Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest 

Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest 

Câu 1:

A. bicycle        

B. typical      

C. family

D. cyclist

Câu hỏi : 242680

Phương pháp giải:

Cách phát âm “i”

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  bicycle /'baisikl/

  typical /'tipikl/

  family /'fæmili/

  cyclist /'saiklist/

  Đáp án A có phần gạch chân đọc là /ai/, các đáp án còn lại đọc là /i/

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2:

A. appeal      

B. teapot    

C.  reason   

D. peasant

Câu hỏi : 242681

Phương pháp giải:

Cách phát âm “ea”

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  appeal /ə'pi:l/

  teapot /'ti:pɔt/

  reason /'ri:zn/

  peasant /'pezənt/

  Đáp án D có phần gạch chân đọc là /e/, các đáp án còn lại đọc là /i:/

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3:

A. ready 

B. people  

C. three    

D. field

Câu hỏi : 242682

Phương pháp giải:

Cách phát âm “ea”

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  ready /'redi/

  people /'pi:pl/

  three /θri:/

  field /fi:ld/

  Đáp án A có phần gạch chân đọc là /e/, các đáp án còn lại đọc là /i:/

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4:

A. become          

B.  list      

C.  immediately  

D. pretty

Câu hỏi : 242683

Phương pháp giải:

Cách phát âm “a”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  become /bi'kʌm/

  list /list/

  immediately /i'mi:djətli/

  pretty /'priti/

  Đáp án C có phần gạch chân đọc là /i:/, các đáp án còn lại đọc là /i/

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5:

A. bit            

B.  literature  

C. decisive   

D. fifty 

Câu hỏi : 242684

Phương pháp giải:

Cách phát âm “a”

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  bit /bit/

  literature   /'litəritʃə/

  decisive /di'saisiv/

  fifty /'fifti/

  Đáp án C có phần gạch chân đọc là /ai/, các đáp án còn lại đọc là /i/

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com