Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the best answer to each of the following questions.

Choose the best answer to each of the following questions.

Câu 1: Ann is interested in……………young children.

A. teach

B.  teaches

C.  to teach

D.  teaching

Câu hỏi : 242714

Phương pháp giải:

Giới từ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Các động từ đứng sau giới từ được thêm đuôi “-ing”

  Tạm dịch: Ann thích dạy các em nhỏ.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: I finished……………the book and went to bed.
 

A. reading

B. to read

C. read

D. to be read

Câu hỏi : 242715

Phương pháp giải:

Động từ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Finish + V-ing: kết thúc làm gì

  Tạm dịch: Tôi đã kết thúc việc đọc cuốn sách và đi ngủ,

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: The police  questioned me at some length and I didn’t enjoy……………

A. to question

B. questioning

C. to be questioned

D. being questioned

Câu hỏi : 242716

Phương pháp giải:

Động từ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Enjoy + V-ing: thích thú làm gì

  =>  Dạng bị động: Enjoy + being + P2: thích thú được làm gì

  Tạm dịch: Cảnh sát hỏi tôi rất nhiều và tôi không thích bị hỏi.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: Dad allowed Dora……………to the party.

A. going

B. to go

C. go

D.  gone

Câu hỏi : 242717

Phương pháp giải:

Động từ

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Allow smb to V: cho phép ai làm gì…

  Tạm dịch: Bố cho phép Dora đi tới bữa tiệc.

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5: My teacher always expected me……………well in exams.
 

A. do

B. doing

C. to do

D.  to have done

Câu hỏi : 242718

Phương pháp giải:

Động từ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Expect smb to V: mong ai làm gì

  Tạm dịch: Giáo viên luôn mong tôi làm tốt trong các kì thi.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 6: Will you please stop……………TV channels?

A.  to change

B. change

C. be changed

D.  changing

Câu hỏi : 242719

Phương pháp giải:

Động từ

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Stop + V-ing: dừng làm gì

  # Stop + to V: dừng lại để làm gì.

  Tạm dịch: Bạn làm ơn dừng đổi kênh đi được không?

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 7: My glasses are in my book bag, but I don’t remember……………them there.

A. putting

B. to put

C.  I put

D. put

Câu hỏi : 242720

Phương pháp giải:

Động từ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Remember + V-ing: nhớ đã làm gì

  # Remember + to V: nhớ phải làm gì

  Tạm dịch: Kính ở trong cặp của tôi nhưng tôi không nhớ là đã đặt nào vào trong đó.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 8: I’d like……………somewhere different for a change.

A. to go

B.  going

C.  go

D. to have gone

Câu hỏi : 242721

Phương pháp giải:

Động từ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Would  like/ ‘d like to V: muốn làm gì

  Tạm dịch:  Tôi muốn đi nơi nào đó khác để thay đổi không khí.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 9: He agreed……………the job as soon as possible.

A. start  

B.  starting

C. to start

D. to be started

Câu hỏi : 242722

Phương pháp giải:

Động từ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Agree to V: đông ý làm gì

  Tạm dịch: Anh ấy đồng ý bắt đầu công việc sớm nhất có thể.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 10: The searchers found the boy……………in the barn.

A. to shelter

B.  shelter

C.  sheltering

D. being sheltered 

Câu hỏi : 242723

Phương pháp giải:

Dạng của động từ

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Cấu trúc với các động từ chỉ giác quan, nhận thức

  S + find/ notice/ see/ hear/ feel/ touch/... + O + Vo: chứng kiến hành động xảy ra từ đầu đến cuối

  S + find/ notice/ see/ hear/ feel/ touch/... + O + V-ing: bất chợt bắt gặp hành động đang xảy ra

  Tạm dịch: Những người tìm kiếm thấy cậu bé đang trốn trong chuồng.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com