Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the best answer to each of the following questions.

Choose the best answer to each of the following questions.

Câu 1: …………do you want? – A box of chocolates.
 

A. What

B. Which

C. Who

D. How

Câu hỏi : 242703

Phương pháp giải:

Từ vựng

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  What: cái gì?

  Which: cái nào?

  Who: ai?

  How: như nào?

  Tạm dịch: Bạn muốn gì? – Một hộp sô cô la.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 2: …………is this building? – It’s about two hundred years old.
 

A. How long

B. How far

C.  How old

D.  How

Câu hỏi : 242704

Phương pháp giải:

Từ vựng

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  How long: bao lâu ?

  How far: bao xa?

  How old: bao tuổi?

  How: như thế nào?

  Tạm dịch: Tòa nhà bao nhiêu tuổi? – Khoảng 200 tuổi rồi.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 3: …………money do you earn? – About £250 a week.

A.  How much

B. What

C. How many

D. Which

Câu hỏi : 242705

Phương pháp giải:

Từ vựng

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  How much : bao nhiêu? ( + danh từ không đếm được)

  What: cái gì?

  How many: bao nhiêu? ( + danh từ số nhiều đếm được)

  Which: cái nào?

  Tạm dịch: Bạn kiếm được bao nhiêu tiền? – Khoảng  £250 1 tuần.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 4: …………bag are you carrying? – Judy’s.
 

A. Which

B. What

C.  Who’s

D. Whose

Câu hỏi : 242706

Phương pháp giải:

Từ vựng

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Which: cái nào?

  What: cái gì?

  Whose+ danh từ : …của ai?

  Tạm dịch: Bạn đang mang cái túi của ai vây?  - Túi của Judy

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 5: …………first stepped on the moon? – Neil Amstrong, wasn’t it?

A. Whose

B. Who

C. Where

D. When

Câu hỏi : 242707

Phương pháp giải:

Từ vựng

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Whose+ danh từ : …của ai?

  Who: ai?

  Where: ở đâu?

  When: khi nào?

  Tạm dịch: Ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng? - Neil Amstrong đúng chứ?

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 6: …………is your new school? – It’s very big and friendly.
 

A. What

B. How

C. Where

D. Which

Câu hỏi : 242708

Phương pháp giải:

Từ vựng

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  What: cái gì?

  How: như thế nào?

  Where: ở đâu?

  Which: cái nào?

  Tạm dịch: Trường mới của bạn như nào? – Rất lớn và thân thiện.

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 7: …………is it to the post office? – About two hundred meters.

A. How far

B.  How long

C. How often

D. How much

Câu hỏi : 242709

Phương pháp giải:

Từ vựng

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  How far: bao xa?

  How long: bao lâu ?

  How often: thường xuyên như nào?

  How much : bao nhiêu? ( + danh từ không đếm được)

  Tạm dịch: Khoảng cách tới bưu điện là bao xa? – Khoảng 200 mét.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 8: …………is your national flag? – Red and yellow.

A. What

B. Which of color

C. What color

D. Which

Câu hỏi : 242710

Phương pháp giải:

Từ vựng

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  What: cái gì?

  Which color: màu nào? ( không tồn tại “ which of color”)

  What color: màu gì?

  Which: cái nào?

  Tạm dịch: Quốc kì nước bạn màu gì? – Đỏ và vàng.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 9: …………do you take a holiday? – Once a year.

A. When

B. How long

C. What time

D. How often

Câu hỏi : 242711

Phương pháp giải:

Từ vựng

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  When: khi nào?

  How long: bao lâu?

  What time: mấy giờ?

  How often: thường xuyên như nào?

  Tạm dịch: Bạn thường đi nghỉ mát thường xuyên như nào? – 1 năm 1 lần.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

Câu 10: …………is Greg like? – He’s tall and thin with brown hair.

A. What

B. How

C. Who

D. Whom

Câu hỏi : 242712

Phương pháp giải:

Từ vựng

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  What: cái gì? ( what + (be) + S+ like?: ai đó là người thế nào?)

  How: như thế nào?

  Who: ai?

  Whom: ai?

  Tạm dịch: Gred là người thế nào ? – Cậu ấy cao và gầy với mái tóc nâu.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Huytanto dùng How chứ ạ? sao lại dùng what
   Thích Trả lời 14/11/2020 05:14 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com