Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

So với Việt Nam và Lào, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ và tay sai của nhân dân Campuchia có điểm gì đáng chú ý?

Câu 244006: So với Việt Nam và Lào, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ và tay sai của nhân dân Campuchia có điểm gì đáng chú ý?

A. Trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1970 là giai đoạn hòa bình, trung lập ở Campuchia.

B. Không phải đương đầu với thể lực tay sai thân Mĩ.

C. Kết thúc sớn hơn so với Việt Nam và Lào.

D.  Nhận được sự giúp đỡ của quân tình nguyên Việt Nam.

Câu hỏi : 244006

Phương pháp giải:

so sánh.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong giai đoạn 1954 – 1970, Việt Nam và Lào đang tập trung kháng chiến chống Mĩ cứu nước

  Còn Campuchia trong giai đoạn này lại thực hiện đường lối hòa bình, trung lập, không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự hoặc chính trị nào, tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, không có điều kiện ràng buộc.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com