`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

_______ the firemen arrived to help, we had already put out the fire.

Choose the best answer to the following questions.

Câu 245695: _______ the firemen arrived to help, we had already put out the fire.

A. Until 

B. No sooner    

C. By the time   

D. After

Câu hỏi : 245695

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Until: mãi đến khi

  No sooner: ngay khi

  By the time: trước khi

  After: sau khi

  Tạm dịch: Trước khi lính cứu hỏa đến giúp thì chúng tôi đã dập lửa xong rồi.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com