Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the best answer to the following questions.

Choose the best answer to the following questions.

Câu 1: _______, I will give him the report.

A. When he will return

B. When he returns    

C. Until he will return  

D. No sooner he returns

Câu hỏi : 245701

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Khi động từ của Mệnh đề chính ở thì tương lai à động từ của Mệnh đề chỉ thời gian sẽ ở thì hiện tại.

  When: khi mà

  No sooner: ngay khi ( No sooner + had + S + P2 + than…: ngay khi …thì)

  Tạm dịch: Khi anh ấy quay lại, tôi sẽ đưa cho anh ấy bản báo cáo.

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: We saw many beautiful birds _______ in the lake.

A. when we are fishing

B. while fishing

C. while fished  

D. fishing

Câu hỏi : 245702

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : B
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra (nằm ở mệnh đề chính)  chia ở thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào ( nằm trong mệnh đề chưa “when”/ “while”) chia ở thì quá khứ đơn.

  Nếu 2 mệnh để cùng chủ ngữ cho thể bỏ chủ ngữ ở mệnh đề chưa “while”/ “when” và thêm đuôi “ing” sau động từ.( chú ý mệnh đề chưa trạng ngữ thời gian ở dnagj chủ động)

  Tạm dịch: Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều con cá đẹp khi đang câu cá ở hồ.

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: _______, Peter came to see me.
 

A. While having dinner  

B. While I was having dinner

C.  When having dinner  

D. When I am having dinner

Câu hỏi : 245703

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra (nằm ở mệnh đề chính)  chia ở thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào ( nằm trong mệnh đề chưa “when”/ “while”) chia ở thì quá khứ đơn.

  Nếu 2 mệnh để cùng chủ ngữ cho thể bỏ chủ ngữ ở mệnh đề chưa “while”/ “when” và thêm đuôi “ing” sau động từ. ( chú ý mệnh đề chưa trạng ngữ thời gian ở dnagj chủ động)

  Tạm dịch: Trong khi tôi đang ăn tối thì Peter đến gặp tôi.

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: _______ my homework, I went to bed.

A. After I had finished 

B. After finished

C. Finished   

D.    After had finished

Câu hỏi : 245704

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Nếu 2 mệnh đề trong 1 câu chứa trạng ngữ thời gian có cùng chủ ngữ, ta có thể bỏ chủ ngữ ở mệnh đề chứa trạng ngữ thời gian và thêm đuôi “ing” sau động từ ( chú ý mệnh đề chưa trạng ngữ thời gian ở dnagj chủ động)

  Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả hành động xảy ra trước 1 hành động trong quá khứ.

  Tạm dịch: Sau khi tôi hoàn thành xong bài tập về nhà, tôi đi ngủ.

  Đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5: _______ the dance, Jerry said good-bye to his girlfriend.

A. Before left     

B. Before he leaves

C. Before leaving     

D. Before he will leave

Câu hỏi : 245705

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Nếu 2 mệnh đề trong 1 câu chứa trạng ngữ thời gian có cùng chủ ngữ, ta có thể bỏ chủ ngữ ở mệnh đề chứa trạng ngữ thời gian và thêm đuôi “ing” sau động từ ( chú ý mệnh đề chưa trạng ngữ thời gian ở dnagj chủ động)

  Tạm dịch: Trước khi rời buổi khiêu vũ, anh ấy nói lời tạm biệt với bạn gái mình.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 6: Jones _______ after everyone _______.

A. speaks / will eat    

B. will speak / has eaten

C.  is speaking / eats    

D. has spoken / will have eaten

Câu hỏi : 245706

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Khi động từ của Mệnh đề chính ở thì tương lai  à động từ của Mệnh đề chỉ thời gian sẽ ở thì hiện tại.

  Tạm dịch: Jones sẽ nói sau khi mọi người ăn xong.

  Đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 7: _______, Joe stays in bed and reads magazines.

A. Whenever raining

B. As it will be raining

C. When it will rain  

D. Whenever it rains

Câu hỏi : 245707

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Khi động từ của Mệnh đề chính ở thì hiện tại  à động từ của Mệnh đề chỉ thời gian sẽ ở thì hiện tại.

  Tạm dịch: Bất cứ khi nào trời mưa, Joe lại nằm trên giường và đọc tạp chí.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 8: _______ in Rome than he was kidnapped.

A. No sooner he arrived

B. Had he no sooner arrived

C. No sooner had he arrived   

D. No sooner he had arrived

Câu hỏi : 245708

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  No sooner + had + S + P2 + than…: ngay khi …thì…

  Tạm dịch: Ngay khi anh ấy đến  thành Rome thì anh ấy bị bắt cóc.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 9: After Mariana _______ her exam, I _______ her out to eat.

A. was finishing / would take   

B.  finished / had taken

C. will finish / have taken   

D. has finished / will take

Câu hỏi : 245709

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Khi động từ của Mệnh đề chính ở thì tương lai  à động từ của Mệnh đề chỉ thời gian sẽ ở thì hiện tại.

  Tạm dịch: Sau khi Mariana kết thúc kì thi, tôi se đưa cô ấy ra ngoài ăn.

  Đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 10: Mary will have finished all her work _______.

A. as soon as her boss returned   

B.  until her boss will return

C. by the time her boss returns  

D. when her boss will return

Câu hỏi : 245710

Phương pháp giải:

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  Cấu trúc với “by the time”:

  By the time + S1+ V1( hiện tại đơn), S2 + will + have + P2

  By the time + S1 + V-ed ( quá khứ đơn), S2 + had +P2

  Tạm dịch: Mary sẽ hoàn thành hết công việc trước khi ông chủ quay về.

  Đáp án: C

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com