Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) có mấy điểm cực trị?

Câu 246635: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) có mấy điểm cực trị?


A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu hỏi : 246635

Phương pháp giải:

Cách vẽ đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\).


- Vẽ đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\).


- Lấy đối xứng phần đồ thị \(y = f\left( x \right)\) phía dưới trục Ox qua Ox.


- Xóa đi phần đồ thị phía dưới Ox.


Vẽ đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\). Tìm những điểm trên đồ thị hàm số mà qua đó đồ thị hàm số đổi chiều. Đó là những điểm cực trị của đồ thị hàm số.

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vẽ đồ thị hàm số  \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\)

  Từ đồ thì hàm số ta thấy đồ thị hàm số \(y = \left| {f\left( x \right)} \right|\) có 1 điểm cực trị.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com