Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở 4 phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? Phát biểu nào dưới đây là ĐÚNG?

Câu 246656: Đường cong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở 4 phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? Phát biểu nào dưới đây là ĐÚNG?


A. \(y = {x^3} - 3{x^2} + 4\)       

B. \(y = {x^3} + 3{x^2} + 4\)

C. \(y =  - {x^3} - 3{x^2} + 4\)

D. \(y =  - {x^3} + 3{x^2} + 4\)

Câu hỏi : 246656

Phương pháp giải:

Dựa vào chiều của đồ thị hàm số và các điểm mà đồ thị hàm số đi qua để loại các đáp án.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } y =  - \infty  \Rightarrow a > 0 \Rightarrow \) Loại đáp án C và D.

  Đồ thị hàm số đi qua điểm \(\left( {2;0} \right) \Rightarrow \) Loại đáp án B.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com