Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Biết đồ thị hàm số \(y = {x^4} - {x^2} + 2\) cắt đồ thị hàm số \(y = 2 - 3{x^2}\) tại điểm duy nhất là M. Tìm tung độ của M?

Câu 246657: Biết đồ thị hàm số \(y = {x^4} - {x^2} + 2\) cắt đồ thị hàm số \(y = 2 - 3{x^2}\) tại điểm duy nhất là M. Tìm tung độ của M?

A. \({y_M} = 2\)

B. \({y_M} = 1\)

C. \({y_M} = 0\)

D. \({y_M} =  - 1\)

Câu hỏi : 246657

Phương pháp giải:

Giải phương trình hoành độ giao điểm.

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét phương trình hoành độ giao điểm \({x^4} - {x^2} + 2 = 2 - 3{x^2} \Leftrightarrow {x^4} + 2{x^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow M\left( {0;2} \right)\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com