Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước dư, thu được 8,96 lit khí. Cũng hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào dung dịch NaOH dư, thu được 12,32  lit khí (dktc). Giá trị của  m là :

Câu 253974: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào nước dư, thu được 8,96 lit khí. Cũng hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na và Al vào dung dịch NaOH dư, thu được 12,32  lit khí (dktc). Giá trị của  m là :

A. 21,1     

B. 11,9     

C. 12,7     

D. 22,45

Câu hỏi : 253974
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khí sinh ra ở thí nghiệm 2 nhiều hơn thí nghiệm 1

  => Ở thí nghiệm 1 Al dư

  Na + H2O -> NaOH + ½ H2

  NaOH + Al + H2O -> NaAlO2 + 1,5H2

  => nNa = ½ nH2 = 0,2 mol

  Ở thí nghiệm 2 thì Na và Al đều tan hết : 2nH2 = nNa + 3nAl => nAl = 0,3 mol

  => m = 12,7g

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com