Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin và 40% tristearin về khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam mỡ trên thu được 138 gam glixerol. Giá trị của m là

Câu 258060: Một loại mỡ chứa 40% triolein, 20% tripanmitin và 40% tristearin về khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam mỡ trên thu được 138 gam glixerol. Giá trị của m là

A. 1209.

B. 1304,3.

C. 1326.

D. 1335.

Câu hỏi : 258060

Phương pháp giải:

(C17H35COO)3C3H5  + 3NaOH→  3C17H35COONa  + C3H5 (OH)3


(C17H33COO)3C3H5  + 3NaOH→  3C17H33COONa  + C3H5 (OH)3         


(C15H31COO)3C3H5  + 3NaOH→  3C15H31COONa  + C3H5 (OH)3


nglixerol = 1,5 => Phương trình ẩn m => m

 • Đáp án : B
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (C17H35COO)3C3H5  + 3NaOH→  3C17H35COONa  + C3H5 (OH)3

  0,4m/890                                                                          0,4m/890

  (C17H33COO)3C3H5  + 3NaOH→  3C17H33COONa  + C3H5 (OH)3

  0,4m/884                                                                           0,4m/884

  (C15H31COO)3C3H5  + 3NaOH→  3C15H31COONa  + C3H5 (OH)3

  0,2m/806                                                                           0,2m/806  

  nglixerol = 1,5 = \(\dfrac{{0,4m}}{{890}} + \dfrac{{0,4m}}{{884}} + \dfrac{{0,2m}}{{806}}\) => m = 1304,3 gam

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com