Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho m gam một triglixerit X tạo bởi axit panmitic, axit stearic, axit oleic xà phòng hóa thu được 36,8 gam glixerol. Nếu đốt cháy hoàn m gam X rồi cho toàn bộ lượng khí CO2 thu được qua dung dịch nước vôi trong dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

Câu 258064: Cho m gam một triglixerit X tạo bởi axit panmitic, axit stearic, axit oleic xà phòng hóa thu được 36,8 gam glixerol. Nếu đốt cháy hoàn m gam X rồi cho toàn bộ lượng khí CO2 thu được qua dung dịch nước vôi trong dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 2,2 kg

B. 2,5 kg

C. 3 kg

D. 3,5 kg

Câu hỏi : 258064

Phương pháp giải:

Công thức của X: C55H104O6nX  = nglixerol = ?


BTNT "C": C55H104O6 → 55CO2


=> mkết tủa

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công thức của X: C55H104O6

  nX = nglixerol = 36,8 : 92 = 0,4 mol

  BTNT "C": C55H104O6 → 55CO2

                           0,4 →          22   (mol)

  => mkết tủa = 22.100 = 2200g = 2,2 kg

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com