Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 1,375 mol CO2 và 1,275 mol H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

Câu 258066: Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 1,375 mol CO2 và 1,275 mol H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

A. 20,60.

B. 20,15.

C. 22,15.

D. 23,35.

Câu hỏi : 258066

Phương pháp giải:

Giả sử X có chứa k liên kết pi => Số liên kết pi ở ngoài gốc hidrocacbon là k-3


* Ta có: \({n_X} = \frac{{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}}}{{k - 1}} \to a = \frac{{1,375 - 1,275}}{{k - 1}}(1)\)


* nBr2 = n(pi ở gốc hidrocacbon) => 0,05 = a(k - 3) (2)


Từ (1) và (2) => k; a


*nO(X) = 6n= ?


=> mX = mC + mH + mO = ?


nNaOH = 3nX = ?


nglixerol = nX = ?


BTKL: m muối = mX + mNaOH – m glixerol = ?

 • Đáp án : C
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giả sử X có chứa k liên kết pi => Số liên kết pi ở ngoài gốc hidrocacbon là k-3

  * Ta có: \({n_X} = \frac{{{n_{C{O_2}}} - {n_{{H_2}O}}}}{{k - 1}} \to a = \frac{{1,375 - 1,275}}{{k - 1}}(1)\)

  * nBr2 = n(pi ở gốc hidrocacbon) => 0,05 = a(k - 3) (2)

  Từ (1) và (2) => k = 5; a = 0,025 mol

  *nO(X) = 6n= 0,025.6 = 0,15 mol

  => mX = mC + mH + mO = 1,375.12 + 1,275.2 + 0,15.16 = 21,45 gam

  nNaOH = 3nX = 0,075 mol

  nglixerol = nX = 0,025 mol

  BTKL: m muối = mX + mNaOH – m glixerol = 21,45 + 0,075.40 – 0,025.92 = 22,15 gam

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com