Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1961-1965) ở miền Bắc là?

Câu 261475: Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1961-1965) ở miền Bắc là?

A. Bước đầu hình thành cơ cấu kinh tế mới, trong đó bộ phận chủ yếu là cơ cấu công nông nghiệp

B. Cải tạo nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ, công thương nghiệp tư bản tư doanh

C. Phát triển công nghiệp, nông nghiệp, tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa củng cố và tăng cường thành phần kinh tế quốc doanh, cải thiện một bước đời sống nhân dân

D. Xây dựng cơ sở vật chất- kĩ thuật của xã hội chủ nghĩa

Câu hỏi : 261475

Phương pháp giải:

sgk trang 166, suy luận.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1961-1965) ở miền Bắc là phát triển công nghiệp, nông nghiệp, tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa củng cố và tăng cường thành phần kinh tế quốc doanh, cải thiện một bước đời sống nhân dân.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com