Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen không alen (Aa, Bb) phân li độc lập cùng quy định. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định. Cho cây (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo ti lệ 56,25% cây quả tròn, hoa đỏ: 18,75% cây quả bầu dục. hoa đỏ: 25% cây quả dài, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên?

Câu 263834: Ở một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do hai cặp gen không alen (Aa, Bb) phân li độc lập cùng quy định. Tính trạng màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định. Cho cây (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo ti lệ 56,25% cây quả tròn, hoa đỏ: 18,75% cây quả bầu dục. hoa đỏ: 25% cây quả dài, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, kiểu gen nào của (P) sau đây phù hợp với kết quả trên?

A. \(\frac{{ABd}}{{abD}} \times \frac{{Abd}}{{aBD}}\)   

B. \(\frac{{ABD}}{{abd}} \times \frac{{AbD}}{{aBd}}\)  

C. \({\rm{Aa}}\frac{{Bd}}{{bD}} \times {\rm{Aa}}\frac{{Bd}}{{bD}}\) 

D. \(Bb\frac{{AD}}{{ad}} \times Bb\frac{{AD}}{{ad}}\)

Câu hỏi : 263834

Phương pháp giải:

Xét riêng tỉ lệ từng cặp tính trạng → Xác định quy luật di truyền


Tỉ lệ giao tử hoán vị và liên kết → KG của P


Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 – aabb

 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tính trạng quả: 9 tròn:3 bầu dục:4 quả dài → P dị hợp 2 cặp gen quy định tính trạng này và tương tác theo kiểu át chế lặn, quy ước gen

  A-không át chế B, b

  a- át chế B, b

  B – tròn

  b- bầu dục

  A-B-: tròn; A-bb: bầu dục; aa-- dài

  Tỷ lệ màu sắc hoa: 75% đỏ : 25% trắng → Dd × Dd

  Nếu các gen PLĐL thì tỷ lệ kiểu hình phải là: (9:3:4)(3:1)≠ đề bài → 1 trong 2 gen quy định hình dạng quả liên kết với gen quy định màu sắc

  Tỷ lệ kiểu hình hình dạng quả: 9 tròn : 3 bầu dục : 4 dài → P: AaBb × AaBb, A-B- : tròn.

  %A-B-D- (tròn, đỏ) = %A-D- × %B- (hoặc %B-D- × %A- cũng tương tự) = %A-D- × 0,75 = 0,5625

  → %A-D- = 0,75

  → %aadd (kiểu hình) = 0,75 – 0,5 = 0,25

  → tỷ lệ giao tử ad = \(\sqrt {0,25} \) = 0,5 → P dị đều: Bb\(\frac{{AD}}{{ad}}\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com