Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho \(\overrightarrow a  = \left( { - 1; - 1;0} \right);\,\,\overrightarrow b  = \left( {1;0; - 1} \right)\). Tính góc giữa hai vector \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \).

Câu 264480:  Cho \(\overrightarrow a  = \left( { - 1; - 1;0} \right);\,\,\overrightarrow b  = \left( {1;0; - 1} \right)\). Tính góc giữa hai vector \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \).

A. 1500

B. 1530

C. 1200

D. 600

Câu hỏi : 264480

Phương pháp giải:

\(\cos \left( {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right) = \frac{{\overrightarrow a .\overrightarrow b }}{{\left| {\overrightarrow a } \right|.\left| {\overrightarrow b } \right|}}\).

 • Đáp án : C
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\cos \left( {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right) = \frac{{\overrightarrow a .\overrightarrow b }}{{\left| {\overrightarrow a } \right|.\left| {\overrightarrow b } \right|}} = \frac{{ - 1.1 - 1.0 + 0.\left( { - 1} \right)}}{{\sqrt {{{\left( { - 1} \right)}^2} + {{\left( { - 1} \right)}^2} + {0^2}} .\sqrt {{1^2} + {0^2} + {{\left( { - 1} \right)}^2}} }} = \frac{{ - 1}}{2}\\ \Rightarrow \widehat {\left( {\overrightarrow a ;\overrightarrow b } \right)} = {120^0}\end{array}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com