Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Choose the correct answer to the following questions.

Choose the correct answer to the following questions.

Câu 1: His letter is full of mistakes. He _____________ the mistakes carefully before sending it.

A. must have checked        

B. should have checked

C. could have checked     

D. can have checked

Câu hỏi : 267070

Phương pháp giải:

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  must have done sth: chắc hẳn đã làm gì

  should have done sth: đáng lẽ nên làm gì

  could have done sth: có thể đã làm gì

  can have done sth: có thể đã làm gì

  Tạm dịch: Lá thư của anh ta đầy lỗi. Anh ta đáng lẽ nên kiểm tra cẩn thận trước khi gửi.

  Đáp án:B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 2: “I bought two bottles of milk.” - “You _____________ have bought milk; we have heaps of it in the house.”

A. couldn’t    

B. needn’t    

C. mustn’t   

D. hadn’t  

Câu hỏi : 267071

Phương pháp giải:

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  couldn’t have done sth: không thể đã làm gì

  needn’t have done sth: đáng lẽ không cần làm gì

  mustn’t have done sth: hẳn đã không làm gì

  Tạm dịch: “Tôi đã mua 2 chai sữa.” – “Bạn đáng lẽ không cần mua sữa; chúng tôi có cả đống trong nhà.”

  Đáp án:B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 3: “I left my bike here and now it’s gone.” - “Someone _____________ borrowed it.”

A. must have     

B. should have 

C. couldn’t have

D. needn’t have

Câu hỏi : 267072

Phương pháp giải:

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  must have done sth: chắc hẳn đã làm gì

  should have done sth: đáng lẽ nên làm gì

  couldn’t have done sth: không thể đã làm gì

  needn’t have done sth: đáng lẽ không cần làm gì

  Tạm dịch: “Tôi đã để xe đạp ở đây và giờ nó biến mất rồi.” – “Hẳn ai đó đã mượn nó rồi.”

  Đáp án:A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 4: “Do you remember reading about it in the newspaper?”-  “No, I _____________ abroad at the time.”

A. must have been

B. must be   

C. should be 

D. should have been

Câu hỏi : 267073

Phương pháp giải:

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  must have done sth: chắc hẳn đã làm gì

  must do sth: phải, bắt buộc

  should do sth: nên

  should have done sth: đáng lẽ nên làm gì

  Tạm dịch: “Bạn có nhớ đã đọc nó trong báo không?” – “Không, tôi chắc hẳn đang ở nước ngoài vào lúc đó.”

  Đáp án:A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Câu 5: “The door was open.” - “It _____________ been open. I had locked it myself and the key was in my pocket.”

A. mustn’t have

B. must have    

C. can’t have 

D. shouldn’t have

Câu hỏi : 267074

Phương pháp giải:

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải thích:

  mustn’t have done sth: hẳn đã không làm gì

  must have done sth: chắc hẳn đã làm gì

  can’t have done sth: không thể đã làm gì

  shouldn’t have done sth: đáng lẽ không nên làm gì

  Tạm dịch: “Cánh cửa đã mở.” - “Nó không thể mở được. Tôi đã khoá nó và chìa khóa nằm trong túi của tôi. ”

  Đáp án:C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com