`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong không gian \(Oxyz\), mặt phẳng \(\left( P \right):x + 2y + 3z - 5 = 0\) có một vectơ pháp tuyến là:

Câu 270426: Trong không gian \(Oxyz\), mặt phẳng \(\left( P \right):x + 2y + 3z - 5 = 0\) có một vectơ pháp tuyến là:

A. \(\overrightarrow {{n_1}}  = \left( {3;2;1} \right)\)

B. \(\overrightarrow {{n_3}}  = \left( { - 1;2;3} \right)\)

C. \(\overrightarrow {{n_4}}  = \left( {1;2; - 3} \right)\)

D. \(\overrightarrow {{n_2}}  = \left( {1;2;3} \right)\)

Câu hỏi : 270426

Phương pháp giải:

Mặt phẳng \(Ax + By + Cz + D = 0\) có một véc tơ pháp tuyến là \(\overrightarrow n  = \left( {A;B;C} \right)\)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mặt phẳng \((P):x + 2y + 3z - 5 = 0\) có một véc tớ pháp tuyến là \(\overrightarrow {{n_2}}  = \left( {1;2;3} \right)\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com