Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào dưới đây là điểm khác nhau giữa Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Câu 271429: Nội dung nào dưới đây là điểm khác nhau giữa Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương với Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng.

B. Đề ra phương hướng chiến lược.

C. Xác định phương pháp đấu tranh.

D. Xác định giai cấp lãnh đạo.

Câu hỏi : 271429

Phương pháp giải:

so sánh.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Cương lĩnh chính trị đầu tiên: đánh giá đúng khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp. Lực lượng cách mạng bao gồm công nhân, nông dân, tiểu tư sản trí thức, còn phú nông, trung và tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập họ.

  - Luận cương chính trị: xác định động lực cách mạng là công nhân và nông dân.

  => Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam so với Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương có sự khác nhau về chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com