Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và valin tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được (m + 7,3) gam muối. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được (m + 7,7) gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Câu 274814: Cho m gam hỗn hợp X gồm axit glutamic và valin tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được (m + 7,3) gam muối. Mặt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được (m + 7,7) gam muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 27,90.  

B. 27,20.

C. 33,75.  

D. 32,25.

Câu hỏi : 274814

Phương pháp giải:

Bảo toàn khối lượng, tăng giảm khối lượng

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt n Glu = a mol; nVal = b mol

  * Tác dụng HCl:

  BTKL: mHCl = m muối – m hh = 7,3 gam

  => nHCl = 7,3 : 36,5 = 0,2 mol

  => n hh = a + b = 0,2 mol (1)

  * Tác dụng NaOH:

  Glu → Glu-Na2           m tăng = 44 (g)

  a                                    →  44a (g)

  Val → Val-Na             m tăng = 22 (g)

  b                                     → 22b (g)

  m tăng = 44a + 22b = 7,7 (2)

  Giải (1) và (2) thu được a = 0,15 và b = 0,05

  => m = 0,15.147 + 0,05.117 = 27,9 (g)

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com