Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 70 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với

Câu 275619: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 70 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với

A. 57.

B. 113.

C. 71.

D. 140.

Câu hỏi : 275619

Phương pháp giải:

\({\text{              }}{({C_6}{H_{10}}{O_5})_n}\xrightarrow{{ + {H_2}O,xt{\text{ }}{{\text{H}}^ + }}}n{C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow[{}]{{{\text{ men}}}}2nC{O_2}\)


Để đơn giản, chọn n = 1. Từ số mol kết tủa (CaCO3) → số mol CO2 → số mol/ khối lượng tinh bột.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì dung dịch Ca(OH)2 lấy dư → nCO2 = nCaCO3 = 0,7 mol.

  C6H10O5 \(\overset{+H_2O,\,xt\,H^+}{\rightarrow}\) C6H12O6 \(\rightarrow\) 2CO2

  => nC6H10O5 = nCO2/2 = 0,7/2 = 0,35 mol

  \(H = 80\%  \Rightarrow {m_{tinh\,bot\,(thuc\,te\,can\,dung)}} = \frac{{100}}{{80}}.0,35.162 = 70,875\,gam.\)

  Đáp án C

  Chú ý:

  Ghi nhớ hệ số của quá trình: \(1\,{C_6}{H_{10}}{O_5}\xrightarrow[{}]{{ + {H_2}O,\,xt\,{H^ + }}}1\,{C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow[{}]{{men}}2{C_2}{H_5}OH/2C{O_2}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com