Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nào sau đây không phải là chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 276518: Ý nào sau đây không phải là chính sách đối ngoại của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Thực hiện chính sách đối ngoại hoà bình.

B. Đi đầu và đấu tranh cho nền hoà bình, an ninh thế giới.

C. Giúp đỡ, ủng hộ các nước XHCN và phong trào cách mạng thế giới.

D. Chỉ quan hệ với các nước Đông Âu

Câu hỏi : 276518

Phương pháp giải:

sgk trang 5.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhà nước Xô viết chủ trương:

  - Duy trì hòa bình thế giới, thực hiện chính sách chung sống hòa bình với tất cả các nước.

  - Tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức.

  Liên Xô không chỉ thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Đông Âu.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com