Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho 70,8 gam dung dịch amin X (no, đơn chức, bậc hai) nồng độ 15% tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 17,19 gam muối khan. Tên gọi của X là

Câu 276831: Cho 70,8 gam dung dịch amin X (no, đơn chức, bậc hai) nồng độ 15% tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y được 17,19 gam muối khan. Tên gọi của X là

A. N-etyletanamin.

B. isopropylamin.

C. đimetyamin.

D. etylmetylamin.

Câu hỏi : 276831

Phương pháp giải:

Từ khối lượng dung dịch và C% → khối lượng chất tan X trong dung dịch.


                     1X + 1HCl → muối


BTKL: mX + mHCl = mmuối → mHCl →  nHCl → nX → MX → CTPT, tên gọi của X (chú ý: X là amin bậc hai).

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}
  {m_{X\,(ct)}} = \frac{{70,8.15}}{{100}} = 10,62\,gam\\
  BTKL:{m_X} + {m_{HCl}} = {m_{muoi}} \Rightarrow {m_{HCl}} = 17,19 - 10,62 = 6,57\,gam\\
  \Rightarrow {n_{HCl}} = 0,18\,mol\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,1X\,\,\, + \,\,\,1HCl \to muoi\\
  \,\,\,\,\,\,0,18\, \leftarrow \,\,\,0,18\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(mol)\\
  \Rightarrow {M_X} = \frac{{10,62}}{{0,18}} = 59 \Rightarrow X:{C_3}{H_9}N.
  \end{array}\)

  Vì X là amin bậc hai nên X là C2H5NHCH3 (etylmetylamin)

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com