Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được trình bày trong bảng dưới đây:

X, Y, Z và T lần lượt là

Câu 278598: Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z, T. Kết quả được trình bày trong bảng dưới đây:X, Y, Z và T lần lượt là

A. etyl axetat, fructozơ, anilin, axit aminoaxetic.             

B. etyl axetat, anilin, axit aminoaxetic, fructozơ.

C. axit aminoaxetic, anilin, fructozơ, etyl axetat.

D. etyl axetat, anilin, fructozơ, axit aminoaxetic.

Câu hỏi : 278598
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  X, Y, Z và T là một trong số các chất: etyl axetat, fructozơ, anilin và axit aminoaxetic. 

  + Trong số 4 chất đã cho, chỉ có anilin làm mất màu nước brom → Y là anilin.

   

  + Trong số các chất đã cho chỉ có fructo zơ tác dụng với AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa (Ag) → Z là fructozơ.

  + X và T là một trong hai chất: etyl axetat và axit aminoaxetic. Khi thêm nước, axit aminoaxetic (Gly) tan tốt trong nước, tạo thành dung dịch đồng nhất; còn etyl axetat hầu như không tan trong nước, nhẹ hơn nước nên chất lỏng tách thành 2 lớp (ở trên là etyl axetat, ở dưới là nước) → X là etyl axetat, T là axit aminoaxetic.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com