Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường cong trong hình vẽ bên là một phần của đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê trong các phương án A, B, C, D dưới dây?

Câu 278876: Đường cong trong hình vẽ bên là một phần của đồ thị hàm số nào trong bốn hàm số được liệt kê trong các phương án A, B, C, D dưới dây?


A. \(y = \cos 2x\).                                                            

B.  \(y = \sin \,x\).                        

C.  \(y = \sin 2x\).                        

D.  \(y = \cos x\).

Câu hỏi : 278876

Phương pháp giải:

Thay các giá trị \(x = 0,\,\,x = \frac{\pi }{2}\) vào hàm số của từng phương án để loại trừ đáp án.

 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  +) \(y = \cos 2x\)

  \(x = 0 \Rightarrow y = \cos 0 = 1 \ne 0 \Rightarrow \) Phương án A sai

  +) \(y = \sin \,x\)

  \(x = \frac{\pi }{2} \Rightarrow y = \sin \frac{\pi }{2} = 1 \ne 0 \Rightarrow \) Phương án B sai

  +) \(y = \cos x\)

  \(x = 0 \Rightarrow y = \cos 0 = 1 \ne 0 \Rightarrow \) Phương án D sai

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com