Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

\(a)\,\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\,\cdot \cdot \cdot \,\frac{1}{6}\,\)

\(b)\,\,\,\frac{3}{8}+\frac{2}{5}\,\,\,\cdot \cdot \cdot \,\,\,\frac{1}{4}+\frac{9}{20}\)

\(c)\,\,\frac{5}{4}+\frac{1}{2}-1\,\cdot \cdot \cdot \,\frac{3}{4}-\frac{2}{15}+\frac{9}{30}\,\)

Câu 286222: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:


\(a)\,\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\,\cdot \cdot \cdot \,\frac{1}{6}\,\)


\(b)\,\,\,\frac{3}{8}+\frac{2}{5}\,\,\,\cdot \cdot \cdot \,\,\,\frac{1}{4}+\frac{9}{20}\)


\(c)\,\,\frac{5}{4}+\frac{1}{2}-1\,\cdot \cdot \cdot \,\frac{3}{4}-\frac{2}{15}+\frac{9}{30}\,\)

A. a) \(\frac{3}{4} - \frac{1}{2} > \frac{1}{6}\)

b) \(\frac{3}{8} + \frac{2}{5}\,\,\, > \,\,\,\frac{1}{4} + \frac{9}{{20}}\)

c) \(\frac{5}{4} + \frac{1}{2} - 1\,\,\,\, > \,\,\,\,\frac{3}{4} - \frac{2}{{15}} + \frac{9}{{30}}\,\)

B. a) \(\frac{3}{4} - \frac{1}{2} > \frac{1}{6}\)

b) \(\frac{3}{8} + \frac{2}{5}\,\,\, < \,\,\,\frac{1}{4} + \frac{9}{{20}}\)

c) \(\frac{5}{4} + \frac{1}{2} - 1\,\,\,\, < \,\,\,\,\frac{3}{4} - \frac{2}{{15}} + \frac{9}{{30}}\,\)

C. a) \(\frac{3}{4} - \frac{1}{2} > \frac{1}{6}\)

b) \(\frac{3}{8} + \frac{2}{5}\,\,\, > \,\,\,\frac{1}{4} + \frac{9}{{20}}\)

c) \(\frac{5}{4} + \frac{1}{2} - 1\,\,\,\, < \,\,\,\,\frac{3}{4} - \frac{2}{{15}} + \frac{9}{{30}}\,\)

D. a) \(\frac{3}{4} - \frac{1}{2} < \frac{1}{6}\)

b) \(\frac{3}{8} + \frac{2}{5}\,\,\, > \,\,\,\frac{1}{4} + \frac{9}{{20}}\)

c) \(\frac{5}{4} + \frac{1}{2} - 1\,\,\,\, < \,\,\,\,\frac{3}{4} - \frac{2}{{15}} + \frac{9}{{30}}\,\)

Câu hỏi : 286222

Phương pháp giải:

Thực hiện các phép tính ở hai vế rồi so sánh kết quả của các phép tính đó. 

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  a) Ta có: \(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\, = \frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{1}{4}\)
  Mà \(\frac{1}{4} > \frac{1}{6}\), do đó \(\frac{3}{4} - \frac{1}{2} > \frac{1}{6}\)

  b) \(\,\,\frac{3}{8} + \frac{2}{5}\, = \frac{{15}}{{40}} + \frac{{16}}{{40}} = \frac{{31}}{{40}}\)

  \(\frac{1}{4} + \frac{9}{{20}} = \frac{5}{{20}} + \frac{9}{{20}} = \frac{{14}}{{20}} = \frac{{28}}{{40}}\)

  Mà \(\frac{{31}}{{40}} > \frac{{28}}{{40}}\), do đó \(\frac{3}{8} + \frac{2}{5}\,\,\, > \,\,\,\frac{1}{4} + \frac{9}{{20}}\).

  \(\begin{array}{l}c)\;\;\frac{5}{4} + \frac{1}{2} - 1\, = \frac{5}{4} + \frac{2}{4} - 1 = \frac{7}{4} - 1 = \frac{7}{4} - \frac{4}{4} = \frac{3}{4};\\\;\;\;\;\frac{3}{4} - \frac{2}{{15}} + \frac{9}{{30}} = \frac{{45}}{{60}} - \frac{8}{{60}} + \frac{3}{{10}} = \frac{{37}}{{60}} + \frac{3}{{10}} = \frac{{37}}{{60}} + \frac{{18}}{{60}} = \frac{{55}}{{60}} = \frac{{11}}{{12}}\,\end{array}\)

  Ta có: \(\frac{3}{4} = \frac{9}{{12}}\) . Mà \(\frac{9}{{12}} < \frac{{11}}{{12}}\)

  Do đó \(\frac{5}{4} + \frac{1}{2} - 1\,\,\,\, < \,\,\,\,\frac{3}{4} - \frac{2}{{15}} + \frac{9}{{30}}\,\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com